COMPANY PROFILE

EMC Profile 2022

INFORMATION DISCLOSURE

EMC - Công văn UBCK Nhà nước v/v đăng ký thêm chào bán cổ phiếu EMC

04/07/2023

EMC - Thông báo hủy đăng ký chứng khoán của VSD

30/06/2023

EMC - Công văn v/v khắc phục vi phạm hành chính về thuế

20/06/2023

EMC - Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

20/06/2023

EMC - Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

14/06/2023

EMC - CBTT v/v thay đổi nhân sự

09/06/2023

EMC - Nghị quyết v/v thành lập chi nhánh

05/06/2023

EMC - CBTT Quyết định v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế

01/06/2023

EMC - CBTT Công văn hủy tư cách công ty đại chúng

31/05/2023

EMC - Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

20/04/2023

EMC - Nghị quyết v/v thành lập UBKT

18/04/2023

EMC - Nghị quyết, Biên bản, Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

17/04/2023

EMC - Thông báo thay đổi nhân sự và Nghị quyết HĐQT

17/04/2023

EMC - Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ TN 2023

15/04/2023

EMC - Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 bổ sung lần 3

14/04/2023

EMC - Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 bổ sung lần 2

06/04/2023

EMC - Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 bổ sung

31/03/2023

EMC - Báo cáo thường niên 2022

18/03/2023

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

18/03/2023

EMC – Thư mời họp ĐHĐCĐ 2023

17/03/2023

EMC – Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán

16/03/2023

EMC – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

06/03/2023

EMC – Nghị quyết HĐQT v/v ĐHĐCĐ thường niên 2023

28/02/2023

EMC – Nghị quyết HĐQT v/v ĐHĐCĐ thường niên 2023

15/02/2023

EMC – Nghị quyết của HĐQT v/v sửa đổi bổ sung phương án phát hành cổ phiếu

16/01/2023

EMC – Công văn giải trình lợi nhuận chênh lệch LNST

16/01/2023

EMC – BCTC Quý IV 2022

16/01/2023

EMC – Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2022

13/01/2023

EMC – CBTT Quyết định miễn nhiệm Quyền kế toán trưởng và giao nhiệm vụ Phó phòng Tài Chính Kế Toán phụ trách Phòng Tài Chính Kế Toán

15/12/2022

EMC – Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua vay vốn tại NH Vietcombank

26/11/2022

EMC – Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua thực hiện giao dịch tại NH Vietinbank

26/11/2022

EMC – Nghị quyết của HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các cam kết đảm bảo và hồ sơ chào bán

22/11/2022

EMC – Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua vay vốn NH TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

27/10/2022

EMC – Công văn đính chính sai lệch về số liệu tại BC lưu chuyển tiền tệ Quý III 2021 trong BCTC Quý III 2022

26/10/2022

EMC – Đính chính BCTC Quý III 2022

26/10/2022

EMC – BCTC Quý III 2022

20/10/2022

EMC – Giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên

06/09/2022

EMC – BCTC bán niên 2022 đã soát xét

15/08/2022

EMC – Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

EMC – Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

EMC – Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên 2022 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái

21/07/2022

EMC – BCTC Quý II 2022

20/07/2022

EMC – Nghị quyết của HĐQT v/v vay vốn bổ sung cho hoạt động SX-KD

18/07/2022

EMC – Hợp đồng kiểm toán soát xét số 142/2022/HĐKT ký ngày 22/06/2022 giữa CTCP Cơ điện Thủ Đức (EMC) và Cty TNHH Kiểm toán TTP. Nội dung hợp đồng: Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ từ 01/02/2022 đến 30/06/2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của CTCP Cơ điện Thủ Đức (EMC).

22/06/2022

EMC – Đính chính BCTC Quý I 2022

19/05/2022

EMC – Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

27/04/2022

EMC – Thay đổi Trưởng ban kiểm toán nội bộ

27/04/2022

EMC – Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT

23/04/2022

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

23/04/2022

EMC – Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

23/04/2022

EMC – Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

20/04/2022

EMC – BCTC Quý I 2022

20/04/2022

EMC – Công văn v/v thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

08/04/2022

EMC – Bổ sung hồ sơ lý lịch của ứng viên đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

31/03/2022

EMC – Bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

30/03/2022

EMC – Giải quyết đơn từ nhiệm của ông Bùi Phước Quãng và đề cử ông Đặng Thanh Sơn ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

29/03/2022

EMC – BCTC 2021 đã kiểm toán

25/03/2022

EMC – Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

25/03/2022

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

25/03/2022

EMC – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

09/03/2022

EMC – Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức ĐHĐ thường niên 2022

26/02/2022

EMC – Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Cơ điện Thủ Đức

24/02/2022

EMC – Nghị quyết của HĐQT v/v ban hành quy chế kiểm toán nội bộ

28/01/2022

EMC – Báo cáo tình hình quản trị 2021

25/01/2022

EMC – BCTC Quý IV 2021

20/01/2022

FINANCIAL REPORT 2022

Financial Report 2022

FINANCIAL STATEMENTS

EMC – Báo cáo tài chính quý IV năm 2022

16/01/2023

EMC – Báo cáo tài chính quý III năm 2022

15/02/2023

EMC – Báo cáo tài chính bán niên 2022

15/08/2022

EMC – Báo cáo tài chính quý II năm 2022

20/07/2022

EMC – Báo cáo tài chính quý I năm 2022 - Đính chính

19/05/2022

EMC – Báo cáo tài chính quý I năm 2022

20/04/2022

EMC – Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

25/03/2022

EMC – Báo cáo tài chính quý IV năm 2021

20/01/2022

EMC – Báo cáo tài chính quý III năm 2021

20/10/2021

EMC – Báo cáo tài chính bán niên 2021

18/08/2021

EMC – Báo cáo tài chính quý II năm 2021

20/07/2021

EMC – Báo cáo tài chính quý I năm 2021

20/04/2021

EMC – Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

16/03/2021

EMC – Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

20/01/2021

EMC – Báo cáo tài chính quý III năm 2020

20/10/2020

EMC – Báo cáo tài chính bán niên 2020

11/08/2020

EMC – Báo cáo tài chính quý II năm 2020

20/07/2020

EMC – Báo cáo tài chính quý I năm 2020

20/04/2020

EMC – Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

02/03/2020

EMC – Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

20/01/2020

EMC – Báo cáo tài chính quý III năm 2019

19/10/2019

EMC – Báo cáo tài chính bán niên 2019

14/08/2019

EMC – Báo cáo tài chính quý II năm 2019

20/07/2019

EMC – Báo cáo tài chính quý I năm 2019

02/04/2019

EMC – Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

29/03/2019

EMC – Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

20/01/2019

EMC – Báo cáo tài chính quý III năm 2018

24/10/2018

EMC – Báo cáo tài chính bán niên 2018

15/08/2018

EMC – Báo cáo tài chính quý II năm 2018

21/07/2018

EMC – Báo cáo tài chính quý I năm 2018

20/04/2018

EMC – Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

31/03/2018

EMC – Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

20/01/2018

EMC – Báo cáo tài chính quý III năm 2017

23/10/2017

EMC – Báo cáo tài chính bán niên 2017

12/08/2017

EMC – Báo cáo tài chính quý II năm 2017

20/07/2017

EMC – Báo cáo tài chính quý I năm 2017

20/04/2017

EMC – Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

31/03/2017

EMC – Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

20/01/2017

EMC – Báo cáo tài chính quý III năm 2016

20/10/2016

EMC – Báo cáo tài chính bán niên 2016

13/08/2016

EMC – Báo cáo tài chính quý II năm 2016

20/07/2016

EMC – Báo cáo tài chính quý I năm 2016

20/04/2016

EMC – Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

01/03/2016

EMC – Báo cáo tài chính quý IV năm 2015

20/01/2016

EMC – Báo cáo tài chính quý III năm 2015

20/10/2015

EMC – Báo cáo tài chính bán niên 2015

14/08/2015

EMC – Báo cáo tài chính quý II năm 2015

20/07/2015

EMC – Báo cáo tài chính quý I năm 2015

20/04/2015

EMC – Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

18/03/2015

EMC – Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

20/01/2015

EMC – Báo cáo tài chính quý III năm 2014

20/10/2014

EMC – Báo cáo tài chính bán niên 2014

14/08/2014

EMC – Báo cáo tài chính quý II năm 2014

20/07/2014

EMC – Báo cáo tài chính quý I năm 2014

20/04/2014

EMC – Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán

31/03/2014

EMC – Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

07/02/2014

EMC – Báo cáo tài chính quý III năm 2013

22/10/2013

EMC – Báo cáo tài chính bán niên 2013

12/08/2013

EMC – Báo cáo tài chính quý II năm 2013

23/07/2013

EMC – Báo cáo tài chính quý I năm 2013

18/04/2013

EMC – Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán

29/03/2013

EMC – Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

22/01/2013

EMC – Báo cáo tài chính quý III năm 2012

18/10/2012

EMC – Báo cáo tài chính bán niên 2012

06/08/2012

EMC – Báo cáo tài chính quý II năm 2012

25/07/2012

EMC – Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán

30/03/2012

EMC – Báo cáo tài chính quý III năm 2011

25/10/2011

EMC – Báo cáo tài chính quý II năm 2011

30/07/2011

EMC – Báo cáo tài chính quý I năm 2011

28/04/2011

EMC – Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán

12/03/2011

EMC – Báo cáo tài chính quý III năm 2010

30/10/2010

EMC – Báo cáo tài chính quý I năm 2010

27/04/2010

EMC – Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán

17/03/2010

SHAREHOLDERS MEETING

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

18/03/2023

EMC – Thư mời họp ĐHĐCĐ 2023

17/03/2023

EMC – Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

23/04/2022

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

23/04/2022

EMC – Bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

30/03/2022

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

23/03/2022

EMC – Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

17/04/2021

EMC – Các báo cáo, tờ trình đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua

17/04/2021

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

22/03/2021

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

20/03/2021

EMC – Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

27/06/2020

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020

05/06/2020

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

05/06/2020

EMC – Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

11/05/2019

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

27/04/2019

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

19/04/2019

EMC – Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

29/06/2018

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

15/06/2018

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

21/05/2018

EMC – Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

27/05/2017

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017

17/05/2017

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

09/05/2017

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2016 – lần 2

13/23/2016

EMC – Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

30/06/2016

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016

20/06/2016

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

20/06/2016

EMC – Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2016

08/01/2016

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2016

25/12/2015

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2016

18/12/2015

EMC – Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

31/05/2015

EMC – Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

31/05/2015

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015

15/05/2015

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

11/05/2015

EMC – Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014

31/05/2014

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2014

16/05/2014

EMC – Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013

27/05/2013

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2013

15/04/2013

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2013

15/04/2013

EMC – Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2012

28/04/2012

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2012

19/04/2012

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2012

26/03/2012

EMC – Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2011

23/04/2011

EMC – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2011

13/04/2011

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2011

18/03/2011

EMC – Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2010

24/04/2010

EMC – Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2010

16/04/2010