Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 – EMC đặt chỉ tiêu doanh thu 770 tỷ đồng

15/04/2023
admin

Sáng ngày 15/04/2023, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức (EMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên EMC năm 2023
Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên EMC năm 2023

Theo tài liệu gửi tới cổ đông, đại hội lần này của EMC sẽ thảo luận về một số nội dung chính bao gồm: Báo cáo về kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng cho năm 2023. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới. Một số vấn đề khác liên quan đến lựa chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT và Ủy ban kiểm toán,…

Nhìn lại năm 2022 – Chú trọng công tác đầu tư, nâng cao năng lực

Báo cáo tại Đại hội, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Võ Tiến Dũng chia sẻ những khó khăn, thuận lợi và kết quả của năm 2022. Trong năm 2022, viễn cảnh kinh tế trong nước và ngành Công nghiệp thiết bị điện nói riêng còn tồn tại những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Dư nợ dự phòng lớn trong khu vực công, khó khăn của nền kinh tế trong nước và ngành sản xuất cơ khí điện nói riêng, đã có ảnh hưởng đến sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất thiết bị cơ khí điện như Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của tập thể người lao động, sự quyết tâm của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Công ty đã linh hoạt vận dụng các chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp tại từng thời điểm để cố gắng đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

TGĐ Võ Tiến Dũng báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023
TGĐ Võ Tiến Dũng báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Mặc dù gặp nhiều khó khăn như đã nêu, nhưng Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức đã quyết tâm vượt qua, đã tìm kiếm và thực hiện nhiều giải pháp kinh tế kỹ thuật, giảm chi phí để bù đắp những chi phí gia tăng. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông 2022 giao cho, cụ thể:

– Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 763,304 triệu đồng, tăng 22.63% so với năm 2021, tăng 17.43% so với kế hoạch năm 2022. 

– Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 552 triệu đồng, giảm 79.47% so với năm 2021, giảm 77% so Kế hoạch năm 2022.

Trong năm 2022 lợi nhuận sau thuế đạt 23% so kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra; giảm 79% so với năm 2021. Nhìn chung, Công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đề ra. Nguyên nhân lợi nhuận đạt không cao là do chi phí nguyên vật liệu, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với năm 2021. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2022- đạt 555 triệu đồng.

Năm 2023 – EMC đặt chỉ tiêu doanh thu 770 tỷ đồng

Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chương trình đầu tư nâng cao năng lực sản xuất máy biến áp truyền tải lên đến 220kV, tầm nhìn đến 500kV. Nghiên cứu đầu tư mặt bằng sản xuất mới phù hợp định hướng phát triển, phù hợp quy hoạch và có tính ổn định lâu dài; đầu tư trang thiết bị theo hướng công nghệ hiện đại tiên tiến để tăng năng lực cạnh tranh. 

Profile Emc 20221201
Năm 2023, EMC tiếp tục thực hiện chương trình đầu tư nâng cao năng lực sản xuất máy biến áp

 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, EMC đặt ra chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tối thiểu 770 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến đạt từ 3,5 tỷ đồng.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

100% cổ đông dự họp (12 cổ đông và người được ủy quyền, chiếm cổ phần tương ứng với 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) đã biểu quyết thông qua chương trình họp Đại hội, Thể lệ làm việc và biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội. Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT:

  1. Ông Nguyễn Văn Hằng – Thành viên HĐQT.
  2. Ông Võ Tiến Dũng – Thành viên HĐQT.
  3. Ông Hồ Đắc Ngọc – Thành viên độc lập.
  4. Ông Hoàng Minh Bách – Thành viên HĐQT.
  5. Ông Nguyễn Văn Thơ – Thành viên độc lập.
Cổ đông và lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm sau Đại hội
Cổ đông và lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm sau Đại hội

Cuối cùng, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã được thông qua. HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức và pháp luật hiện hành./.

 

Chia sẻ: