Phòng thử nghiệm điện VILAS 160

Với mục tiêu kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm máy biến áp EMC, đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức đầu tư Phòng thí nghiệm Điện – Điện tử mã số VILAS 160 hiệu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm điện
Laboratory: Electrical Testing Laboratory
Cơ quan chủ quản:   Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức
Organization: Thu Duc Electro Mechanical Joint Stock Company
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Field: Electrical – Electronic

Người phụ trách/ Representative:  Ngô Quang Nam

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:

TT/ No Họ và tên/ Name Phạm vi được ký / Scope
1. Ngô Quang Nam Các phép thử được công nhận/  Accredited tests
2. Lâm Hoàng Dũng
3. Nguyễn Từ Khang

Số hiệu/ Code:                       VILAS 160

Hiệu lực/ Validation:              14/10/2022

Địa chỉ/ Address: Km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm /Location: Km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại/ Tel:           028 22141455            Fax: 028 38963159

E-mail: kcs.codientd@gmail.com      

Website: www.codientd.com

Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử Field of testing: Electrical – Electronic

Danh mục phép thử được công nhận