• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
  • codien@emcthuduc.com.vn
  • 028 2240 3421
  • 2020-08-01
  • Quản Trị

Ngày 27-06-2020 Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cổ đông và nhân viên Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức.

Chia Sẻ