• Lúc: 2020-08-01
 • Quản Trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27-06-2020

 • Lúc: 2020-09-21
 • Quản Trị

Nhiệt huyết EMC

Nhiệt huyết EMC

 • Lúc: 2020-10-19
 • Quản Trị
 • Lúc: 2020-12-12
 • Quản Trị

EMC lắp đặt và vận hành thành công MBA 110kV trạm Tân Hưng

Tháng 12-2020 cán bộ kỹ thuật EMC đã lắp đặt và vận hành thành công MBA 110kV trạm Tân Hưng

 • Lúc: 2021-02-06
 • Quản Trị

Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

 • Lúc: 2021-08-10
 • Quản Trị

Cơ điện Thủ Đức - chất lượng tạo niềm tin, đổi mới nâng tầm giá trị

Cơ điện Thủ Đức - chất lượng tạo niềm tin, đổi mới nâng tầm giá trị