• 2020-12-12
  • Quản Trị

Tháng 12-2020 cán bộ kỹ thuật EMC đã lắp đặt và vận hành thành công MBA 110kV tại trạm Tân Hưng Tây Ninh.

Đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật và kịp thời phục vụ nhu cầu truyền tải điện cho người dân.


Chia Sẻ