Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Văn bản pháp quy

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỢI NHUẬN TĂNG TRÊN 10% BCTC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

 

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỢI NHUẬN TĂNG TRÊN 10% BCTC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN _ GIẤY PHÉP KINH DOANH _ LẦN 3

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

 

BIÊN BẢN BẦU CHỦ TỊCH HĐQT_PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC _ CTY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014_CTY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

 

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014_CTY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

1. Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2014
2. Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT
3. Các báo cáo- tờ trình thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2014
     3.1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013- kế hoạch SXKD năm 2014
    3.2. Tờ trình biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2013- Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014(kế hoạch phân chia lợi nhuận- cổ tức).
    3.3. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
    3.4. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
    3.5. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS; tiền lương Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
    3.6. Tờ trình thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2014
    3.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014
    3.8. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

 

 

 

 

 

Quảng cáo

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0