Exchange

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Gallery

Transformer

Transformer 25 MVA

07/31/2014, 3:59

  Made in : THUDUC EMC JSC VIETNAM Contact Phone: 08.2141417; 08.8965591 Fax: 08.8963159    

Transformer 40 MVA

07/31/2014, 3:58

  Made in : THUDUC EMC JSC VIETNAMContact: Phone: 08.2141417; 08.8965591 Fax: 08.8963159      

Transformer 63 MVA

07/31/2014, 3:56

  Made in : THUDUC EMC JSC VIETNAM Contact: Phone: 08.2141417; 08.8965591 Fax: 08.8963159