Exchange

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Gallery

1094/EVN/DL2.4 Standard - Power Company No.2

Máy Biến Thế 100 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:44

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 180 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:44

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 180 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:43

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 180 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 75 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:41

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 75 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 148 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 75 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:40

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 75 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 148 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 75 KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:39

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 75 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 148 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 50 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:38

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 50 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 108 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 50 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:37

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 50 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 108 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 50 KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:36

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 50 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 108 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 37.5 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:34

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 37.5 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 92 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 1 of 212