Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 898/EVN/ĐL2.4 - Công ty Điện Lực II-3p

Máy Biến Thế 320 KVA 22(15)/0,4 KV

07/30/2014, 5:06

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 320 – Cấp điện áp 22(15)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 390 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 3330 -…

Máy Biến Thế 320 KVA 22/0,4 KV

07/30/2014, 5:05

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 320 – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 390 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 3330 -…

Máy Biến Thế 320 KVA 15/0,4 KV

07/30/2014, 5:04

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 320 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 390 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 3330 -…

Máy Biến Thế 250 KVA 22(15)/0,4 KV

07/30/2014, 4:56

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 250 – Cấp điện áp 22(15)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 340 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 2600 -…

Máy Biến Thế 250 KVA 22/0,4 KV

07/30/2014, 4:55

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 250 – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 340 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 2600 -…

Máy Biến Thế 250 KVA 15/0,4 KV

07/30/2014, 4:54

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 250 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 340 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 2600 -…

Máy Biến Thế 160 KVA 22(15)/0,4

07/30/2014, 4:48

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 160 – Cấp điện áp 22(15)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 280 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 1940 -…

Máy Biến Thế 160 KVA 15/0,4 KV

07/30/2014, 4:47

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 160 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 280 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 1940…

Máy Biến Thế 160 KVA 22/0,4 KV

07/30/2014, 4:46

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 180 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 1220 -…

Máy Biến Thế 100 KVA 22(15)/0,4 KV

07/30/2014, 4:45

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 205 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W)…

Page 4 of 512345