Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 898/EVN/ĐL2.4 - Công ty Điện Lực II-3p

Máy Biến Thế 1250KVA 22/0,4KV

07/30/2014, 6:50

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1250 – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1470 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch (W) 13100 -…

Máy Biến Thế 1250KVA 15/0,4KV

07/30/2014, 6:49

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1250 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1470 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch (W) 13100 -…

Máy Biến Thế 1000KVA 22(15)/0,4KV

07/30/2014, 6:48

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1000 – Cấp điện áp 22(15)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1370 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch (W) 10500 -…

Máy Biến Thế 1000 KVA 22/0,4KV

07/30/2014, 6:47

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1000 – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1370 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch (W) 10500 -…

Máy Biến Thế 1000 KVA 15/0,4

07/30/2014, 6:46

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1000 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 980 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch (W) 8550 -…

Máy Biến Thế 800 KVA 22(15)/0,4KV

07/30/2014, 6:45

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 800 – Cấp điện áp 22(15)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 880 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch (W) 6920 -…

Máy Biến Thế 800 KVA 22/0,4KV

07/30/2014, 6:44

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 800 – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 880 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch (W) 6920 -…

Máy Biến Thế 800 KVA 15/0,4KV

07/30/2014, 6:43

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 800 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 880 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch (W) 6920 -…

Máy Biến Thế 750 KVA 22(15)/0,4KV

07/30/2014, 6:36

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 750 – Cấp điện áp 22(15)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 855 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch (W) 6725 -…

Máy Biến Thế 750 KVA 22/0,4KV

07/30/2014, 6:35

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 750 – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 855 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch (W) 6725 -…

Page 2 of 512345