Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 800/EVN/ĐLĐN.10 - Công ty Điện Lực Đồng Nai-3p

Máy Biến Thế 250 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 8:59

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 250 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 340 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 250 KVA (15/0,4 kV)

07/31/2014, 8:58

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 250 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 340 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 560 KVA (15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 8:57

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 560 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 820 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 560 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 8:56

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 560 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 820 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 560 KVA (15/0,4 kV)

07/31/2014, 8:55

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 560 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 820 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 400 KVA (15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 8:55

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 400 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 415 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 400 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 8:54

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 400 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 415 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 400 KVA (15/0,4 kV)

07/31/2014, 8:53

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 400 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 415 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 400 KVA (15/0,4 kV)

07/31/2014, 8:52

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 400 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 415 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 750 KVA (15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 8:50

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 750 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1150 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 2 of 3123