Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 800/EVN/ĐLĐN.10 - Công ty Điện Lực Đồng Nai-3p

Máy Biến Thế 160 KVA (15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 9:08

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 160 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 280 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 160 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 9:07

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 160 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 280 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 160 KVA (15/0,4 kV)

07/31/2014, 9:06

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 160 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 280 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA (15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 9:05

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 260 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 9:04

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 260 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA (15/0,4 kV)

07/31/2014, 9:03

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 260 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 320 KVA (15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 9:02

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 320 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 390 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 320 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 9:01

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 320 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 390 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 320 KVA (15/0,4 kV)

07/31/2014, 9:00

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 320 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 390 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 250 KVA (15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 8:59

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 250 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 340 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 1 of 3123