Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 2077/EVN/HCM. IV - Công ty Điện Lực TP.HCM-3p

Máy Biến Thế 1600 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 6:37

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1305 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1600 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 4:48

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1305 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1600 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 4:46

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1305 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 2500 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 4:45

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2500 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2870 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 2500 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 4:44

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2500 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2870 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 2500 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 4:43

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2500 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2870 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 3000 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 4:39

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 3000 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 3440 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 3000 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 4:39

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 3000 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 3440 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 3 of 3123