Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 2077/EVN/HCM. IV - Công ty Điện Lực TP.HCM-3p

Máy Biến Thế 800 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 6:57

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 800 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 880 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1500 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 6:55

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1500 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1305 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1500 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 6:55

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1500 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1305 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1500 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 6:53

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1500 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1305 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1250 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 6:52

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1250 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1020 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1250 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 6:51

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1250 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1020 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1250 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 6:50

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1250 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1020 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 2000 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 6:49

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1500 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 2000 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 6:48

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1500 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

1600 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 6:47

) Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1500 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn…

Page 2 of 3123