Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 2077/EVN/HCM. IV - Công ty Điện Lực TP.HCM-3p

Máy Biến Thế 750 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:08

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 750 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 855 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 750 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 7:07

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 750 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 855 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 630 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:06

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 787 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 630 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:05

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 787 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 630 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 7:02

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 787 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1000 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:01

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1000 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 980 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1000 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:00

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1000 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 980 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1000 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 6:59

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1000 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 980 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 800 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 6:58

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 800 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 880 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 800 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 6:57

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 800 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 880 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 1 of 3123