Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 1094/EVN/ĐL2.4 - Công ty Điện Lực II-3p

Máy Biến Thế 560 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:39

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 560 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 580 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 560 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:38

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 560 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 580 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 560 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 7:37

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 560 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 580 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 400 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:26

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 400 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 433 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 400 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:25

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 400 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 433 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 400 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 7:24

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 400 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 433 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 320 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:15

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 320 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 390 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 320 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:14

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 320 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 390 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 320 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 7:13

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 320 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 390 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 250 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:12

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 250 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 340 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 4 of 512345