Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 1094/EVN/ĐL2.4 - Công ty Điện Lực II-3p

Máy Biến Thế 1600 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 9:55

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1305 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1600 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 9:54

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1305 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1500 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 9:49

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1500 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1305 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1500 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 9:48

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1500 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1305 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1500 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 9:47

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1500 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1305 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1250 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 9:46

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1250 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1020 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1250 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 9:45

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1250 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1020 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1250 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 9:44

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1250 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1020 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1000 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 9:43

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1000 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 980 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1000 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 9:42

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1000 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 980 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 2 of 512345